• BLOG
 • CENNIK I REGULAMIN


  REGULAMIN 

  1. Warsztaty z Aną odbywają się w ustalonym z uczestnikami miejscu i czasie. Zajęcia stacjonarne prowadzone są Stargardzie w kawiarni Caffete na ul. Warownej 15 lub w pracowni projektowej 15 Południk na ul. Warownej 3
  2. Aby potwierdzić zgłoszenie na warsztaty, należy wykupić udział wpłacając zaliczkę w kwocie określonej w ofercie warsztatów za pomocą strony internetowej - TUTAJ
  3. Rezygnacja z udziału i zwrot zaliczki możliwe są na 7 dni roboczych przed terminem zajęć.
  4. Jeśli rezygnujesz z udziału w warsztatach w terminie poniżej 7 dni roboczych przed datą warsztatów i po opłaceniu zaliczki, nie otrzymujesz jej zwrotu i masz możliwość przyjścia na zajęcia w innym terminie. Nie gwarantuję wtedy jednak tego samego tematu zajęć.
  5. W przypadku wpłaty zaliczki, dopłaty należy dokonać na zajęciach gotówką.
  6. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.
  7. Jeśli nie uzbiera się minimum 3 osoby lub 5 osób (w zależności od rodzaju warsztatów), warsztaty mogą zostać odwołane. W takiej sytuacji zwracam pieniądze osobom, które przelały je na konto. Istnieje też możliwość przyjścia na zajęcia w innym uzgodnionym terminie.
  8. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń w trakcie warsztatów 
  9. Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i moich zaleceń
  10. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań w trakcie trwania warsztatów.
  11. W cenie warsztatów są niezbędne materiały i narzędzia potrzebne do pracy.
  12. Uczestnicy zajęć sprzątają stanowisko pracy po zakończonych warsztatach
  13. Potwierdzenie uczestnictwa wpłatą oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  14. Bony podarunkowe na warsztaty powinny być wykorzystane w terminie podanym na bonie.
  15. Nie ma możliwości wymiany bonu podarunkowego na pieniądze.
  16. Zgłaszający może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.
  17. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub drogę elektroniczną na e-mail: kontakt@any-thing.pl
  18. Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Zgłaszającego, nazwę Warsztatów, których reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  19. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Zgłaszającego.
  20. W przypadku złożenia reklamacji Organizator jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na e-mail Zgłaszającego oraz rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną na e-mail Zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.
  21. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.
  22. Dane firmy: AnyTHING Anna Pryć-Futkowska; Kruczkowskiego 12, 73-110 Stargard; NIP: 8542161152
  23. Płatności zaliczki za zajęcia realizowane są przez PayU lub przelew tradycyjny

  Z góry dziękuję za przestrzeganie regulaminu!

  Ana
  Warsztaty z Aną © 2012 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka